Πληροφορίες Εγγραφής

Διαφορά μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών κατά την διαδικασία της εγγραφής σας στην πλατφόρμα Ask.gr

Η εγγραφή για τους Ιδιώτες είναι δωρεάν και προαιρετικά υπάρχει επιλογή επιπλέον προώθησης των αγγελιών σας επί πληρωμή.

Η εγγραφή για τους επαγγελματίες απαιτεί την εισαγωγή εταιρικών στοιχείων όπως νομική μορφή επιχείρησης (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ …), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, όνομα υπευθύνου, ΑΦΜ και λοιπά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τις προωθητικές ενέργειες των αγγελιών σας.